Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. 

| Meer informatie

Sluiten
https://www.handjehelpen.nl/hulp-nodig/regelingen/_487____NL

Regelingen voor hulpvragers

Handjehelpen kent voor hulpvragers een aantal voorzieningen en regelingen.

Verzekeringen

Aanvullend op de eigen verzekeringen van de hulpvrager heeft Handjehelpen een tweetal verzekeringen afgesloten: een aansprakelijkheidsverzekering en een collectieve ongevallenverzekering.

Privacybescherming

Iedereen die zich bij Handjehelpen aanmeldt, mag rekenen op bescherming van zijn of haar persoonlijke gegevens. Dit betekent dat medewerkers geheimhoudingsplicht hebben. Zonder nadrukkelijke toestemming is het niet toegestaan gegevens aan derden door te geven.

Klachtenregeling

Bij spanningen en conflicten tussen vrijwilliger en hulpvrager, tussen vrijwilliger en beroepskracht of tussen vrijwilligers onderling, hanteert Handjehelepen een eenvoudige maar effectieve procedure. Uitgangspunt is dat gepoogd wordt de klacht persoonlijk op te lossen, tussen de partijen onderling. Als dat niet lukt zal de klacht worden besproken met de directeur. Die is verantwoordelijk voor het onderzoek en de analyse van de klacht. Binnen een termijn van twee weken na indiening van de klacht neemt de directeur contact op met de melder hoe de betreffende klacht wordt afgehandeld. Klachten kunnen worden gemeld via de regiocoördinator of via info@handjehelpen.nl

 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Handjehelpen hanteert de werkwijze ‘In Veilige Handen’. Dit is een werkwijze rond seksueel grensoverschrijdend gedrag (elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door degene die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en /of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, met en zonder beperking) ; en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht)

Meldcode

Handjehelpen werkt volgens het ' 5-stappenplan Meldcode’ bij vermoedens van Kindermishandeling, Huiselijk geweld of Ouderenmishandeling.

Handjehelpen heeft voor bovengenoemde werkwijzen een aandachtsfunctionaris. De directeur van Handjehelpen is eindverantwoordelijk.

Verklaring omtrent gedrag

Handjehelpen werkt met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 

 

 

 

Sitemap | Privacyreglement | Disclaimer | Website door CM Specialist