Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. 

| Meer informatie

Sluiten
https://www.handjehelpen.nl/vrijwilligerswerk/informatie/vrijwilligerswerk/regelingen/_504____NL

Regelingen

Handjehelpen heeft voor haar vrijwilligers een aantal afspraken gemaakt over voorzieningen en regelingen.

Verzekeringen

Aanvullend op de eigen verzekeringen van de vrijwilliger heeft Handjehelpen twee verzekeringen afgesloten: een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en een collectieve ongevallenverzekering. Voor vrijwilligers en stagiairs die rijden in de auto van een hulpvrager: schade aan het voortuig is niet gedekt. Hiervoor moet een toestemmingsformulier worden getekend. 

Onkostenvergoeding

De vrijwilliger komt in aanmerking voor een vergoeding van gemaakte kosten. Zo kent Handjehelpen een vergoeding voor reiskosten en telefoonkosten. In plaats daarvan is het ook mogelijk een uurvergoeding (van € 1,- per uur met een maximum van 5 uur per dag) te ontvangen. Download hier een declaratieformulier voor vrijwilligers.

Scholing en ondersteuning

Handjehelpen heeft een scholingsprogramma voor haar vrijwilligers. Het bijwonen ervan is gratis. Kijk op Themabijeenkomsten voor het meest actuele aanbod.

Arbeidsomstandigheden

Sinds 1999 valt vrijwilligerswerk onder de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Kijk bij Arbo voor meer informatie.

Privacybescherming

Een vrijwilliger heeft recht op de bescherming van zijn of haar persoonlijke gegevens. Dit betekent dat medewerkers van Handjehelpen geheimhoudingsplicht hebben. Zonder nadrukkelijke toestemming van de vrijwilliger is het niet toegestaan gegevens aan derden door te geven.

Een veilig werkklimaat

Wij verwachten van elkaar bij Handjehelpen dat we respect hebben voor elkaar en dat we zorgen voor een veilig werkklimaat voor degenen met wie we contact hebben via Handjehelpen. In een veilig werkklimaat is geen ruimte voor pesten, discrimineren, vernederen, vijandigheid, seksueel grensoverschrijdend gedrag.  We hanteren daarom deze omgangsregels:

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is. Ik discrimineer niet.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik geef de ander geen seksueel getinte aandacht.
 4. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 5. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 6. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander 
        om hulp.
 7. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan.

Wat te doen als je bij Handjehelpen toch te maken krijgt met ongewenst gedrag?

Overal in de maatschappij en dus ook bij Handjehelpen kan het voorkomen dat je het gedrag van de ander als ongewenst ervaart. Belangrijk is om aan veroorzaker van dit gedrag aan te geven dat je er niet van gediend bent. Een ander kan door gebaren, woorden, handelingen of juist door je te negeren ongewenst gedrag vertonen. Voel je je vernederd, geïntimideerd, vijandig benaderd, word je gepest, of gediscrimineerd dan is er sprake van ongewenst gedrag. Als het je niet lukt om de veroorzaker van het gedrag zelf aan te spreken, vindt Handjehelpen het belangrijk dat je weet dat je het altijd aan kan kaarten bij je contactpersoon bij Handjehelpen. Lukt je dat niet, dan kan je contact opnemen met de aandacht functionaris Veiligheid bij Handjehelpen. Zij zal met je meedenken over de vervolgstappen.

Meld en signaleringsplicht bij ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag:
Het kan zijn dat het ongewenste gedrag wat jou overkomt of wat je signaleert ernstiger is,  dat er sprake is van ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag. Iedereen die een signaal van ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag bemerkt, is verplicht dit te melden bij Handjehelpen. Dit kan bij je eigen contactpersoon of bij de aandachtsfunctionaris Veiligheid:

Rona Mandersloot rmandersloot@handjehelpen.nl  tel. 030-2632957 / 06-171 26 497

Strafbare feiten:
Heb je het gevoel dat er door iemand bij Handjehelpen zodanig ongewenst gedrag is vertoond dat er sprake is van een strafbaar feit, dan raden we je aan direct met de politie contact op te nemen. Daarnaast is het verplicht om dit bij Handjehelpen te melden. Voor deze situaties heeft Handjehelpen een “calamiteitenplan bij seksueel grensoverschrijdend gedrag” ontwikkeld, hieronder beschreven. Melden van dit gedrag kan bij Handjehelpen door contact op te nemen met je contactpersoon of met de aandachtfunctionaris. Rona Mandersloot  rmandersloot@handjehelpen.nl tel. 030-2632957/06 / 171 26 497

Signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling

Als je je zorgen maakt over de veiligheid van een hulpvrager ( kind of volwassene), wat betreft huiselijk geweld of kindermishandeling, heb je de plicht om dit te melden aan je begeleider, en dit te bespreken.

Handjehelpen werkt met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit is een stappenplan wat beschrijft hoe de organisatie omgaat met signalen huiselijk geweld of kindermishandeling. Jouw begeleider kent die Meldcode en zal met jou de signalen doorspreken en nagaan wat de volgende stap is die de organisatie kan zetten. Zo nodig zal hij of zij de aandacht functionaris Meldcode bij Handjehelpen inschakelen.

Er wordt zorgvuldig om gegaan met jouw signaal. Het wegen van signalen die je opvangt doe je samen met je begeleider. Zij is eindverantwoordelijk.

Aandachtsfunctionaris Veiligheid en Meldcode:

Rona Mandersloot

rmandersloot@handjehelpen.nl

tel. 030-2632957 / 06-171 26 497

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij Handjehelpen is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht voordat je als vrijwilliger of stagiair aan de slag gaat. Aan deze VOG zijn voor jou geen kosten verbonden. Handjehelpen vraagt voor jou een VOG aan bij het digitale loket van dienst Justis. Je ontvangt dan een mail met daarin een link naar dit digitale loket. Daar kun je inloggen en met je DigiD de VOG-aanvraag bevestigen. Deze link is vier weken beschikbaar, we verzoeken je daarom om binnen deze termijn de aanvraag te activeren.

Een bevestiging van de aanvraag wordt na activering direct naar jouw e-mail adres gestuurd. Voor het verzenden van de originele VOG die jij thuis krijgt,kun je de antwoordenvelop of het onderstaande antwoordnummer gebruiken. Een postzegel is dan niet nodig. De onkosten die je hebt gemaakt kun je declareren via het declaratieformulier voor vrijwilligers. Vergeet niet de rekening of een kopie daarvan bij te voegen.

Handjehelpen
Antwoord nummer 148
3500 ZA Utrecht

Klachtenprocedure

Handjehelpen kent een klachtenprocedure die vrijwilligers de mogelijkheid biedt een klacht in te dienen.

Mezzo

Handjehelpen is lid van Mezzo, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.

Getuigschrift

Vrijwilligerswerk bij Handjehelpen is niet alleen leuk, je hebt er ook iets aan. Je doet nieuwe ervaringen op, leert nieuwe mensen kennen en maakt bijvoorbeeld kennis met gezinnen die door de handicap van een gezinslid een heel ander leven leiden dan jij gewend bent. Handjehelpen kan je na afloop van je stage of vrijwilligerswerk een getuigschrift bieden. Dat kun je op je CV plaatsen, noemen in een sollicitatiegesprek of bij de aanmelding voor een nieuwe opleiding. Voorwaarden om een dergelijk getuigschrift te ontvangen, zijn:

 • Je bent bij minimaal twee themabijeenkomsten aanwezig geweest.
 • Je hebt minimaal een half jaar naar tevredenheid hulp gegeven.

Een getuigschrift moet je aanvragen bij de regiocoordinator.

Sitemap | Privacyreglement | Disclaimer | Website door CM Specialist